Almindelige bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v.

Rejsebestemmelserne er udarbejdet i overensstemmelse med “Lov om pakkerejser”, som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering. Bestemmelserne er udarbejdet af Rejsearrangører i Danmark og gælder tillige for rejser, som alene består af flytransport (”seat only”) samt alene hotel, alene billeje eller alene krydstogt. Det med kursiv fremhævede er rejsebureauets afvigelser fra Rejsearrangører i Danmarks standardbestemmelser.

I Sport Travel er teknisk rejsearrangør og registreret hos Rejsegarantifonden som medlem nr. 2523.

Pkt. 1 – Indtegning

Indtegning af en rejse kan ske ved personlig, skriftlig eller telefonisk henvendelse til rejsebureauet samt via internet. Indtegningen, og dermed oplysningerne og vilkårene i prislisten og kataloget og på hjemmesiden, er bindende for rejsebureauet og kunden, når depositum og/eller hele rejsens pris er rettidigt indbetalt. Ved sin indbetaling forudsættes kunden at have accepteret de på deltagerbeviset/billetten, i kataloget, i prislisten og på internettet anførte vilkår for rejsen. Rejsebureauet skal inden rejsens påbegyndelse gøre opmærksom på muligheden for at tegne en rejseforsikring, der dækker udgifterne ved behandling og hjemtransport i tilfælde af ulykke eller sygdom i det omfang, den offentlige sygesikring ikke dækker. For salg af rejse-forsikringer modtager rejsebureauet typisk provision fra forsikringsselskabet. Kontakt salgspersonalet for yderligere information om rejseforsikringer.

Børn og unge under 18 år, som rejser uden voksne rejseledsagere, skal ved køb af rejsen forevise en erklæring fra deres forældre om, at de har tilladelse til rejsen. Der tillægges automatisk et gebyr på kr. 50,00 for print- og billet/dokument forsendelse, såfremt billeten/bestillingsbekræftelsen/rejsedokumenter ønskes tilsendt med posten. Ønskes billetten/bestillingsbekræftelsen/rejsedokumenter tilsendt på email spares gebyret.

Pkt. 2 – Rejsens pris m.v.

I sport travel er medlem af Rejsegarantifonden. Regeringen har i samarbejde med Rejsegarantifonden besluttet at indføre et fast bidrag pr. rejsekunde, der køber en pakkerejse. Bidraget vil være på kr. 2,00 pr. kunde og vil blive opkrævet ved køb af rejsen fra og med den 1. januar 2016.

Rejsens pris omfatter lufthavnsafgifter, passagerafgift, I sport travel udvidede ansvarsforsikring, indkvartering i delt dobbeltværelse på hotel eller lejlighed samt evt. forplejning i henhold til katalog/prisliste/hjemmeside. Enerejsende kunder må købe enkeltværelse eller dobbeltværelse til enebrug, da I sport travel ikke sælger et halvt dobbeltværelse med en anden rejsende. Der gøres opmærksom på, at man under udflugter med overnatninger også her skal betale ene tillæg.

Transport mellem lufthavn og hotel indgår typisk i pakkerejsens pris – se nærmere under de enkelte rejsemål eller kontakt I sport travel for yderligere information. Udgifter til pas, visum, vaccinationer, forsikringer og lignende er, med mindre andet er anført, ikke omfattet af prisen, og ansvaret for disse påhviler den rejsende selv. Der henvises i øvrigt til pkt. 7. Særlige hotelfaciliteter såsom adgang til tennisbane, minigolf m.v. er sædvanligvis ikke inkluderet i rejsens pris, ligesom det må påregnes, at der på visse hoteller opkræves leje for liggestole, parasoller, safetybox m.v. Der henvises til kataloget og vores hjemmeside med hensyn til eventuelle børne-, gruppe- og opredningsrabatter.

Pkt. 3 – Bestilling & Betaling m.v.

Rejsen betales via bankoverførsel til vores konto. Depositum udgør 25% af det samlede inkl. evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og andre gebyrer. Depositum betalingen forfalder 7 dage efter telefon- og mail-bestillinger.

Betaling af restbeløbet for rejser skal være rejsebureauet i hænde senest 30 dage før.

Før afrejsedag skal hele rejsens pris være rejsebureauet i hænde senest 48 timer efter indtegning. Overholdes betalingsbetingelserne ikke, har rejsebureauet ret til at annullere rejsen uden varsel. Rejsens pris er beregnet på grundlag af gældende tariffer, afgifter og valutakurser. Rejsebureauet forbeholder sig derfor ret til inden afrejsedag at foretage sådanne prisændringer, som skyldes ændringer i transportomkostninger (f.eks. brændstofpriser), skatter, afgifter eller gebyrer (f.eks. lufthavns-, start- eller landingsafgifter) eller valutakurser, som er anvendt til beregning af prisen for den pågældende rejse. Hvis lufthavnsafgiften eksempelvis stiger kr. 100,-, forhøjes rejsens pris tilsvarende. Hvis prisen forhøjes mere end 10%, er kunden berettiget til at annullere rejsen og få indbetalte beløb refunderet. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles rejsebureauet umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen.

Dersom skatter eller afgifter m.v., som pålignes rejsebureauet direkte, og som er indregnet i rejsens pris, nedsættes eller bortfalder med virkning inden rejsedagen, er rejsebureauet forpligtet til at godtgøre kunden det sparede beløb, såfremt det overstiger kr. 100,- pr. rejsedeltager. Kunden skal underrettes om eventuelle prisstigninger snarest muligt og senest 20 dage før rejsedagen ved skriftlig meddelelse til den ved indtegningen eller senere af den rejsende oplyste adresse.

Pkt. 4 – Ændring og afbestilling inden afrejse

A. På rejsebureauets foranledning Rejsebureauet har ret til at ændre eller aflyse rejsen på følgende vilkår: Såfremt rejsebureauet inden afrejse aflyser rejsen, skal kunden hurtigst muligt informeres herom. Det samme gælder, hvis det inden afrejse viser sig, at rejsebureauet ikke vil kunne levere de aftalte ydelser eller, at ydelserne vil være af ringere kvalitet end aftalt.

Såfremt en ændring medfører, at rejsens økonomiske værdi falder, har kunden ret til at modtage et nedslag i prisen, som svarer til værdiforringelsen. Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som almindeligvis må betragtes som bagatelagtige. Samtidig med at rejsebureauet informerer kunden om aflysningen eller ændringen, skal kunden informeres om, hvilke beføjelser kunden har, og hvordan kunden i øvrigt skal forholde sig. I tilfælde af, at rejsebureauet aflyser rejsen, uden at det skyldes den rejsendes egne forhold, har kunden ret til at opsige rejseaftalen og få tilbagebetalt samtlige indbetalte beløb. (Dog ikke eventuelle tidligere gebyrer, årsrejseforsikring og afbestillingsforsikring.) Kunden kan også vælge i stedet at deltage i en anden pakkerejse efter eget valg, såfremt arrangøren uden uforholdsmæssige omkostninger og tab kan tilbyde dette. Dette gælder også, såfremt det med sikkerhed kan forudses, at rejsen vil blive misligholdt væsentligt af rejsebureauet. Såfremt kunden vælger at deltage i en pakkerejse af højere værdi, skal kunden betale prisforskellen. Vælger kunden at deltage i en pakkerejse af ringere værdi, skal rejsebureauet tilbagebetale prisforskellen.

Lider kunden økonomisk tab som følge af rejsebureauets ændringer eller som følge af pakkerejsens aflysning, har kunden krav på erstatning i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler, med mindre aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes:

1) at antallet af tilmeldte til en pakkerejse er mindre end det ovenfor anførte minimum, og skriftlig meddelelse herom er kommet frem til kunden senest 3 uger inden afrejsedag

2) kundens egne forhold

3) en uvedkommende tredjemand eller udefra kommende omstændigheder (force majeure) som ikke med passende omhyggelighed kunne have været forudset ved aftalen indgåelse eller været undgået eller afbødet af rejsebureauet eller nogen, som rejsebureauet er ansvarlig for. Kunden har endvidere krav på erstatning, hvis rejsebureauet har garanteret (tilsikret) visse egenskaber ved pakkerejsen, og disse efterfølgende ikke vil kunne blive leveret. Vil kunden gøre krav gældende, skal kunden give rejsebureauet meddelelse herom inden rimelig tid, efter kunden har fået oplysning om ændringen eller aflysningen. Gør kunden ikke dette, bortfalder retten til at gøre krav gældende. Ved rimelig tid forstås, med mindre andet oplyses, 3 uger efter modtagelse af ændringsbesked.

B. Ændringer og aflysning på kundens foranledning

1) Ændringer Hvis kunden efter betaling af depositum og/eller rejsens pris ønsker foretaget ændringer med hensyn til afrejsested, rejsetidspunkt, rejsemål, hotel, rejsedeltagere etc., og forudsat at rejsebureauet bekræfter at en sådan ændring er mulig, gælder følgende regler: Ved ændringer af rejser, der meddeles rejsebureauet og bekræftes af dette senest 30 dage før den oprindelig aftalte rejsedag, er rejsebureauet berettiget til at opkræve et ændringsgebyr. Ændringsgebyret er udregnet på baggrund af det merarbejde og de merudgifter, som ændringen medfører, dog min. kr. 150 pr. person. Eventuelle prisforskelle i forhold til gældende prisliste opkræves hos eller refunderes til kunden. Ændringsgebyret indbetales samtidig med eller umiddelbart efter ændringen, således at der som minimum er indbetalt det fulde depositum på rejsen. Ændringer som ovennævnte, som meddeles rejsebureauet og bekræftes af dette senere end 30 dage før den oprindelig aftalte rejsedag, er rejsebureauet berettiget til at betragte som afbestilling og ny indtegning.

2) Afbestilling

2a) Kunden har ret til at afbestille rejsen på nedenstående vilkår, medmindre bureauet senest ved aftalens indgåelse har oplyst, at afbestilling grundet underleverandørens (f.eks. flyselskabers) forhold ikke kan ske uden, at hele rejsens pris er tabt. Ved afbestilling af en rejse gælder følgende regler (pr. person): a) Ved afbestilling senest 30 dage før den aftalte rejsedag tilbagebetales det af kunden indbetalte beløb med fradrag af et beløb svarende til depositum (20% af det samlede beløb) samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og andre gebyrer.

b) Ved afbestilling senere end 30 dage før og senest 21 dage før den aftalte rejsedag, har rejsebureauet ret til at beregne sig 50% af rejsens pris, dog minimum kr. kr. 1.000 samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og andre gebyrer.

c) Ved afbestilling med mindre end 20 dage før aftalte rejsedag, har kunden ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af sin indbetaling. Udeblivelse eller for sent fremmøde betragtes som en aflysning af hele rejsen.

d) Ved afbestilling i tilfælde, hvor der er tale om flyvning med rutefly og rejsebureauet ikke kan få refunderet flybilletten fra flyselskabet, har rejsebureauet ret til at beregne sig, hvad der svarer til flybillettens pris samt depositum (25% af det samlede beløb) samt evt. betalte gebyrer. Rejsebureauet skal overfor kunden dokumentere, at flybilletten ikke kan refunderes.

2b) Kunden kan afbestille sin rejse, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige, smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder, der indebærer en vis fare for den rejsendes liv eller førlighed. Såfremt Udenrigsministeriet, Statens Seruminstitut eller anden tilsvarende, behørig myndighed fraråder rejser til det pågældende område i den aktuelle ferieperiode, vil betingelserne for afbestilling normalt blive anset for opfyldt. Endvidere vil betingelserne for kundens afbestillingsret som udgangspunkt blive anset for opfyldt, hvis den pågældende begivenhed i øvrigt på tilstrækkelig objektiv måde findes fyldestgørende dokumenteret. Afbestillingsretten kan ikke påberåbes, hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt. I tilfælde af kundens afbestilling grundet de opregnede begivenheder har kunden krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen.

3) Overdragelse af rejsen Såfremt kunden ønsker at overdrage rejsen til en anden, der opfylder alle betingelser for at deltage i rejsen, betales et ændringsgebyr på kr. 150. Ændringsgebyrer opkræves af f.eks. luftfartsselskabet. Der henvises til ændrings/afbestillings modellen nedenfor. Det forudsættes dog, at hotellets eller flyselskabets regler ikke udelukker overdragelsen samt, at rejsebureauet underrettes herom hurtigst muligt efter overdragelsen og under alle omstændigheder inden pakkerejsens begyndelse. Kunderne hæfter begge for betaling af rejsen. Overdragelsen har ikke fundet sted, før HH sport tour har bekræftet den skriftligt. Kunderne hæfter begge for betaling af rejsen. Rejser med rutefly vil som udgangspunkt ikke kunne overdrages senere end 30 dage før afrejsedagen. Rejser med charterfly kan ikke overdrages senere end 5 døgn før afrejsetidspunktet.

4) Navneændring Hvis kundens navn skal ændres på bestillingsbekræftelsen/billet, fordi det enten er stavet forkert, fordi der mangler et mellemnavn, fordi kunden har ændret navn eller lignende, er HH sport tour berettiget til at betragte dette som en afbestilling og ny indtegning. Der henvises til gebyrer for afbestilling under pkt. B2 2a ovenfor. Navneændringer kan normalt ikke foretages senere end 5 dage før afrejse. I de tilfælde, hvor det er muligt at ændre, vil ændringsgebyret være på kr. 150, samt evt. ændringsgebyr opkrævet af f.eks. luftfartsselskabet. Forsikringer kan ikke overdrages til andre.

C. Afbestillingsforsikring Rejsearrangøren skal ved aftalens indgåelse informere kunden om mulighederne og vilkårene for at købe en afbestillingsforsikring. Afbestillingsforsikringen kan kun tegnes i forbindelse med rejsens bestilling og kan ikke opsiges efterfølgende (læs dog nedenfor om fortrydelsesret). Har kunden købt afbestillingsforsikring, kan kunden indtil afrejsen afbestille rejsen og få det indbetalte beløb refunderet uden andre fradrag end selve præmien for afbestillingsforsikringen, forudsat betingelserne herfor er opfyldte. I Sport Travel har indgået et samarbejde med Europæiske rejseforsikring om rejseforsikring.

Pkt. 5 – Rejsebureauets pligter og ansvar efter afrejse

Rejsebureauet er forpligtet til at gennemføre rejsen i overensstemmelse med rejsekataloget og rejseaftalen. Bureauets forpligtelse gælder alle ydelser, som indgår i aftalen, også dem som leveres af andre end rejsebureauet. Oplysninger i rejsebureauets katalog og prisliste og på hjemmesiden er bindende for rejsebureauet. Rejsebureauet kan dog ændre oplysningerne i kataloget/prislisten/på hjemmesiden inden rejseaftalen indgås, såfremt kunden inden rejseaftalens indgåelse tydeligt informeres om ændringerne. Såfremt der mellem rejsebureauet og den rejsende er truffet særlige aftaler, som afviger fra de i kataloget anførte vilkår, er disse kun gyldige i det omfang, de er påført rejsebeviset eller på anden måde klart kan dokumenteres.

Der foreligger en mangel ved rejsen, hvis den rejsende ikke modtager de ydelser, som gennem rejsekataloget, annoncer eller særlige aftaler med rejsebureauet er angivet på rejsebeviset, eller ydelserne er af ringere kvalitet end det aftalte eller tilsikrede. Uregelmæssigheder, som almindeligvis må betegnes som bagatelagtige, anses dog ikke som mangler. Det bemærkes, at rejsebureauet har ret til at aflyse programførte udflugter uden at ifalde ansvar, såfremt der ikke opnås tilstrækkelig tilslutning til disse. Det anses heller ikke for en mangel ved rejsen, at vejr- og temperaturforhold på bestemmelsesstedet afviger fra det sædvanlige, ligesom forhold, som i det væsentlige skyldes den rejsendes egen forsømmelse, ikke betragtes som en mangel ved rejsen. Er rejsen mangelfuld, har rejsebureauet ret og pligt til at søge en påberåbt mangel afhjulpet hurtigst muligt, med mindre dette vil påføre rejsebureauet uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe. Kan afhjælpning ikke kræves, jvf. ovenfor, eller afhjælper rejsebureauet ikke manglen inden rimelig tid, har den rejsende krav på forholdsmæssigt afslag i rejsens pris. Tilbyder rejsebureauet at afhjælpe en mangel, kan den rejsende ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for den rejsende.

Kan en betydelig del af de aftalte ydelser ikke leveres, eller er pakkerejsen i øvrigt behæftet med mangler, som medfører, at det skriftlige aftalte formål med pakkerejsen er væsentlig forfejlet, kan gæsten hæve aftalen. Gæsten skal i så fald umiddelbart efter, underrette rejsebureauets repræsentant på stedet herom. Hæver den rejsende aftalen, skal rejsebureauet tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Der kan dog tilkomme rejsebureauet en godtgørelse, som svarer til den værdi, pakkerejsen må antages at have haft for den rejsende.

Hæver den rejsende aftalen, har den rejsende endvidere krav på uden udgift at blive transporteret tilbage til afrejsestedet med det aftalte transportmiddel til det aftalte tidspunkt. Lider den rejsende af økonomisk tab som følge af, at pakkerejsen er mangelfuld, har den rejsende krav på erstatning fra rejsebureauet, med mindre manglen skyldes en uvedkommende tredjemand og ikke med passende omhyggelighed kunne være forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået af rejsebureauet eller nogen, rejsebureauet er ansvarlig for.

Rejsebureauet er heller ikke ansvarligt, såfremt aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes udefra kommende omstændigheder, som rejsebureauet eller nogen i rejsebureauet er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet (force majeure). Erstatning for personskade og for skade på bagage er begrænset i overensstemmelse med reglerne i internationale konventioner. For flytransport henvises til afsnittet om luftfartsselskabets ansvar. Alle ankomsttider, der er angivet i brochuren, kataloget eller på bookingbekræftelsen/billetten m.v., skal betragtes som forventede. Rejsebureauet kan ikke gøres ansvarlig for tab, som skyldes mindre afvigelser i forhold til de oplyste ankomsttider.

Flyrejsen kan kun benyttes på de på billetten angivne dage for ud -henholdsvis hjemrejse. Det er ikke muligt at forlænge eller afkorte en påbegyndt charterrejse, og det er ligeledes ikke muligt at tilslutte sig rejsen i udlandet. Rejsende, som ikke møder frem til udrejse, mister retten til hjemrejse og øvrige ydelser. Det er således ikke muligt at bestille en returbillet og kun benytte f.eks. hjemrejsen. Der ydes ingen refusion for eventuelt ubenyttede dele af rejsen som f.eks. hotel, pension m.m.

Rejsebureauet yder ingen erstatning for ulempe grundet forsyningssvigt på hoteller, herunder midlertidige afbrydelser af f.eks. varmt vand, varme og aircondition. Der ydes heller ikke erstatning, hvis swimmingpools og lign. faciliteter midlertidigt er ude af drift på grund af nødvendige reparationer eller vedligeholdelsesarbejde. Endelig fraskriver rejsebureauet sig ethvert ansvar for oplysninger, som findes i hotellernes egne brochurer, hjemmesider eller lignende.

Den rejsende er selv ansvarlig for medbragte værdigenstande og penge samt opbevaring af disse under ferien. Rejsebureauet er ikke ansvarligt for værdigenstande, som bortkommer fra hotellets deponeringsbokse eller lign.

Pkt. 6 – Luftfartsselskabets ansvar

For rejser til udlandet gælder Warszawa-konventionens erstatningsregler som udgangspunkt for samtlige luftfartsselskaber, som er involveret i rejsen. Denne konvention begrænser erstatningsansvaret for luftfartsselskaber i tilfælde af død, legemesbeskadigelse og forsinkelse, skade eller tab af bagage. Disse begrænsninger kan være mindre end 10.000 SDR (Special Drawing Rights).

For danske luftfartsselskaber samt andre luftfartsselskaber med operations licens udstedt i EU er der i følge EU Rådsforordning (EF) No 2027/97 ingen begrænsning i tilfælde af, at en passager bliver dræbt eller lider skade på legeme eller helbred ved en ulykke ombord i eller ved indstigning eller udstigning af et af deres fly.

Sådanne selskaber har ikke pligt til at betale mere end et beløb i lokal valuta svarende til SDR 100.000, hvis selskabet kan bevise, at det og dets agenter tog alle nødvendige forholdsregler for at undgå ulykken eller at det var umuligt for det eller dem at tage sådanne forholdsregler. Dog kan selskabet fritages helt eller delvis for erstatningsansvar såfremt passagerens uagtsomhed er skyld i eller medvirkende til ulykken.

I tilfælde af en ulykke, vil selskabet udbetale et forskudsbeløb til dækning af umiddelbare omkostninger senest 15 dage efter, at den erstatnings berettigede person er blevet identificeret. I tilfælde af død skal et foreløbigt beløb ikke være mindre end et beløb svarende til SDR 15.000. Selskabet forbeholder sig ret til at kræve sådan betaling tilbage i tilfælde af, at modtageren fejlagtigt er blevet erstatnings berettiget eller at betalingen overstiger selskabets erstatningspligt på grund af uagtsomhed af modtageren eller passageren.

I henhold til internationale bestemmelser er det af sikkerhedsmæssige grunde forbudt at transportere farligt gods i den indleverede bagage. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til luftfartsselskabet eller rejsebureauet.

Pkt. 7 – Den rejsendes pligter og ansvar

Den rejsende er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som rejsebureauet eller dennes repræsentant samt flyselskab m.fl. fastsætter. Den rejsende skal respektere de ordensbestemmelser, som fastsættes med hensyn til transporten til og fra bestemmelsesstedet samt for ophold på hoteller m.v. Grove eller gentagen overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra rejseselskab og/eller hotel, således at videre ophold og hjemrejse må foretages på den rejsendes egen foranledning og for egen regning.

Den rejsende skal kunne tage vare på sig selv eller rejse med en, som kan hjælpe med personlig assistance, hvis det er påkrævet.

Lider man af en kendt sygdom (f.eks. lunge- eller hjertesygdomme), som kan medføre specielle behov under flyvningen, er det ens eget ansvar at sørge for en erklæring fra speciallæge samt eget forsikringsselskab, som dokumenterer, man er egnet til at deltage på flyvningen. Dette skal indsendes til flyselskabet, som herefter vil tage stilling til, om de kan medbringe passageren. Flyselskaberne kan kræve, man selv medbringer ekstra ilt, hvis man har behov herfor. Flykaptajnen kan til enhver tid afvise passagerer, hvis det skønnes, der vil kunne opstå helbredsmæssige eller sikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med flyvningen. Den rejsende er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, han forvolder på ejendele, som tilhører medrejsende, rejsebureauet, rejseledere, luftfartsselskab, hotel m.v.

Den rejsende er ansvarlig for at have gyldigt pas, visum og eventuelle vaccinationer. Som udgangspunkt bør passet altid gælde mindst 6 måneder efter hjemkomst. Oplysninger udover hvad der er givet af rejsebureauet, fås ved henvendelse til det pågældende lands ambassade eller konsulat og hos Seruminstituttet. Udenlandske statsborgere skal kontakte respektive ambassader samt Seruminstituttet, hvor de kan få oplysninger om, hvilke krav der stilles til deres lands statsborgere. Rejsebureauet kan ikke stilles til ansvar for omkostninger, som undladelse heraf måtte medføre for den rejsende.

Den rejsende skal selv afholde alle evt. udgifter, som skyldes mangler i ovennævnte formaliteter, eksempelvis hjemtransport som følge af manglende pas, med mindre manglen skyldes fejlinformation fra rejsebureauet. Den rejsende er ligeledes ansvarlig for eventuelle følger af sygdom, ulykkestilfælde og lignende. under rejsen, og det påhviler den rejsende selv at afholde udgifter til lægehjælp, hospitalsophold, særlig hjemtransport m.v. Den rejsende skal holde sig orienteret hos rejselederen eller gennem opslag på hotellet om hjemrejsetidspunkt, herunder om eventuel ændring heraf i forhold til det på rejsebeviset anførte tidspunkt. Rejsende anbefales at kontakte rejsebureauets lokale repræsentant 24 timer inden hjemrejse med henblik på at få bekræftet tidspunktet for denne.

Den rejsende er endvidere ansvarlig for at overholde eventuelle af rejsebureauet oplyste regler for genbekræftelse af ruteflystrækninger. Undladelse af at genbekræfte betyder, at de i pågældende ruteselskaber har ret til at disponere over de reserverede pladser til anden side. De rejsende kan i sådanne tilfælde ikke gøre krav gældende imod hverken rejsebureau eller luftfartsselskab. Møder den rejsende ikke rettidigt op ved udrejsen, mister den rejsende retten til hjemrejsen. Møder den rejsende ikke rettidigt ved hjemrejsen, mister den rejsende retten til denne og må selv foretage hjemrejse for egen regning. Rejsebureauet er ligeledes uden ansvar for, om rejsende, som selv sørger for transport til lufthavn ved hjemrejsen, foretager rettidigt check-in. Den rejsende bærer ansvaret for, at såvel egen person som bagage er egnet til fly – eller bustransport. Det bemærkes, at gravide ikke må være passagerer i et fly, når de er i 8. eller 9. måned.

Kaptajnen/chaufføren kan afsætte personer, som på grund af sygdom, beruselse eller andre årsager efter hans skøn er uegnede til at deltage i rejsen eller til gene for medpassagerer. Der ydes ikke refusion for eventuelle uudnyttede dele af rejsen, herunder udflugter eller andre arrangementer på bestemmelsesstedet.

Pkt. 8 – Reklamationer

Eventuelle reklamationer skal med henblik på afhjælpning på stedet gøres gældende overfor rejselederen eller rejsebureauets lokale repræsentant inden rimelig tid efter den rejsende har opdaget manglen. Undladelse heraf vil normalt medføre tab af retten til senere at kræve erstatning. Dette gælder dog ikke, hvis rejsebureauet har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt, eller såfremt kravet skyldes skade på den rejsendes person. Reklamationer over fejl eller mangler, som ikke har kunnet rettes på rejsemålet, skal fremsættes skriftligt til rejsebureauet senest 4 uger efter rejsens afslutning. Efterlysning af glemte sager skal ske omgående efter hjemkomsten. Til dækning af omkostninger (telefax, forsendelse m.v.) ved efterlysning kan rejsebureauet opkræve et særligt gebyr, som betales, uanset om den efterlyste genstand tilvejebringes eller ej.

Pkt. 9 – Personlige oplysninger (POL)

I Sport Travel fører et register over vores kunder i overensstemmelse med Persondataloven (POL). Oplysningerne gemmes i vores reservationssystem og anvendes, så vi kan overholde vores forpligtelser. Nødvendige oplysninger videregives til vores samarbejdspartnere såsom flyselskaber, forsikringsselskaber, hoteller og busselskaber. Oplysninger i vores register anvendes også, så vi kan give information vedrørende rejsen, ligesom de kan benyttes i markedsføringssammenhæng. Når en kunde rejser med os, gemmes oplysningerne i et kunderegister i 3 år. Her findes også oplysninger om tidligere rejser, som gemmes i registret, for at vi kan give den bedste service. I Sport Travel er ansvarlig for de personlige oplysninger (POL). Oplysninger om den rejsende gemmes kun til den givne rejse. Således er det altid oplysninger om den hovedrejsende, der gemmes. Bekræftelse af rejsen samt billetter/bestillingsbekræftelse/rejsedokumenter sendes til den adresse, som opgives for den hovedrejsende. Når en kunde reserverer en rejse hos os, accepterer kunden samtidig, at vi behandler oplysninger om kunden i overensstemmelse med ovenstående. Ønsker kunden information om, hvilke oplysninger der findes i vores system kan kunden ifølge lovens paragraf 26 (POL) ansøge skriftligt om dette på nedenstående adresse. Ønsker kunden ikke, at personlige oplysninger skal fremgå af vores register, bedes kunden kontakte os skriftligt med begæring om, at oplysningerne slettes.

Pkt. 10 – Forsikring, sygdom eller tyveri

Når man rejser, er det vigtigt, at man har en forsikring, der også gælder i udlandet. En sådan forsikring kan tegnes gennem vores rejsekonsulenter. Vi anbefaler, at der tegnes en forsikring hos I Sport Travel som også har et samarbejde med Europæiske Rejseforsikring. (der gælder særlige regler for personer over 70 år), hvor man er betydeligt bedre dækket på rejsen end med det danske sygesikringskort. Det danske rejsesygesikringskort omfatter rejser uden for Danmark i Andorra, Azorerne, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Isle of Man, Irland, Island, Italien, De Kanariske Øer, Kanaløerne, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira, Malta, Monaco, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig. For at kunne tegne en forsikring gennem Europæiske Rejseforsikring i Danmark skal man være i besiddelse af dansk statsborgerskab og dansk sygesikringskort. Hør eventuelt nærmere hos vores rejsekonsulenter eller se vores hjemmeside for de gældende regler. Svenske statsborgere kan tegne forsikring gennem Europæiske rejseforsikring i Sverige. Rejseforsikring forsvenske statsborgere: Har man en indboforsikring, bør man kontrollere, at den dækker rejser uden for Norden. Hos Europæiske Rejseforsikring kan der tegnes en forsikring, der kompletter indboforsikringen. Her findes hverken karensdage eller selvrisiko og man får hjælp på rejsemålet når man har brug for det. Aktiv skadeshjælp, dvs. hjælp på rejsemålet, indgår ikke i indboforsikringen. Vi anbefaler derfor, at man tegner en rejseforsikring allerede, når rejsen bestilles. Aktiv skadeshjælp tilbydes kun på de rejsemål, hvor vi har personale.

Se desuden information om Europæiske Rejseforsikring på vores hjemmeside. Det påhviler den rejsende selv at fremskaffe dokumentation på rejsemålet for f.eks. sygdom, skade og tyveri, da vi ikke har mulighed for at fremskaffe politirapport lægeerfaring eller lignende efter hjemkomst.

Pkt. 11 – Fuldmagt til børn

For børn under 18 år, der rejser uden voksne, skal der udfyldes en fuldmagt. Fuldmagten udleveres ved bestilling af rejsen eller tilsendes pr. post. Alle felter i fuldmagten skal udfyldes og underskrift fra forældre eller værge er påkrævet. Fuldmagt skal være os i hænde senest 10 dage efter bestilling af rejsen, eller tilsendes pr post. Alle felter i fuldmagten skal udfyldes og underskrift fra forældre eller værge er påkrævet. For rejser med rutefly skal fuldmagten være os i hænde senest 48 timer efter bestilling. I modsat fald forbeholder vi os ret til at annullere rejsebestillingen, selv om der eventuelt er sket indbetaling på rejsen. Børn under 16 år må ikke flyve uden voksen ledsager.

Pkt. 12 – Ejer af rejsen

Den person, der står som nummer 1 på rejsen, og/eller den person, hvortil billetten sendes pr. post eller e-mail, betragtes som ejer af rejsen. Det er kun denne person, som kan ændre og/eller afbestille rejsen. Eventuel henvendelse, korrespondance eller refundering fra os angående rejsen, vil ske til denne person. Bestiller en person flere rejser betragtes samme person som ejer af samtlige billetter/bestillingsbekræftelser.